Натурела - Интелигентни електронни системи и устройства
     052 504506, 0888 745448    office@naturela-bg.com     

 


Вие сте в: Начало > Продукти > Стари продукти

PV-SCTL3 - Система за мониторинг и диагностика на PV модули във фотоволтаична централа.

Фотоволтаичните панели и инсталацията, свързваща ги с инвертора, са сред най-важните компоненти на всяка фотоволтаична електроцентрала. От тяхната безотказна работа и ефективност основно зависи количеството генерирана електроенергия, а оттам и възвращаемостта на инвестираните средства. За да се осигури тази надеждност, трябва да се използват качествени модули, кабели, съединители и др., а монтажът им да се изпълни с полагащата се прецизност и отговорност. Но дори и това не може да гарантира, че централата ще продължи да работи с проектната си мощност и ефективност в течение на много години. Винаги има вероятност някаква част от инсталацията да се повреди. Тези централи се изграждат на открито и са подложени на капризите на природата в много по-голяма степен от много други електрически съоръжения. За да се гарантира ефективната работа на централата е необходимо извършване на периодични профилактики и при необходимост, ремонт на дефектиралите елементи. Цената на тези електроцентрали е достатъчно по-висока в сравнение с приходите от генерираната енергия, така че никой не може да си позволи загуби, вследствие на ненавременно открити повреди. Това е особено важно при по-големи фотоволтаични централи, имащи десетки хиляди PV-модули, още повече конектори, километри кабели и т.н. Мащабът на тези централи би изисквал наличието на сериозен екип за поддръжка и профилактика. Тук трябва да се отчете и факта, че PV-модулите се свързват последователно от 10 до 24 в стрингове, а много стрингове се свързват паралелно към инвертора. Това означава, че дефект в някой от PV-модулите може да доведе до спиране на целия стринг и това няма да бъде открито лесно, защото намалената мощност на цялата верига може да се дължи на много обективни фактори като преминал облак, наклон на слънцето и т.н.

За да се решат проблемите със своевременното откриване на дефектирали съоръжения и да се премахне необходимостта от постоянно обикаляне на обслужващите техници за измерване с ръчни прибори на изправността на съоръженията, „НАТУРЕЛА“ предлага интегриране на система за диагностика и мониторинг на PV-модулите и инсталацията им - PV-SCTL3 . С помощта на тази система ще може да се получи ясна и навременна информация за състоянието на цялата генерираща част на централата от модулите до инвертора. Измервателните модули на системата са разположени в Combiner Box. Те измерват тока и напрежението генерирани от всеки стринг поотделно, след което получените резултати се обработват и изпращат към Центъра за наблюдение и контрол за анализ и съхранение. Инсталирането на PV-SCTL3 може да ви спести голяма част от разходите за поддръжка като намали значително загубите от непроизведена енергия заради забавен ремонт. Без наличието на такава система за диагностика и мониторинг, е невъзможно да се гарантира, че всички модули, конектори и кабели са в пълна изправност и дават максималната възможна мощност.

Важни предимства на PV-SCTL3:
  • Детайлна информация за генерираната енергия от всеки стринг с фотоволтаични панели поотделно.
  • Информация за наличие на неработещи или лошо работещи стрингове. Тази информация е съпроводена със светлинна индикация, видима както на централния сървър, така и в стринговата кутия.
  • При наличие на проблем в централата, се дават ясни и нагледни координати на мястото, където е регистриран, както и естеството на повредата.
  • Прави се анализ за засенчването на стринговете в течение на светлата част от денонощието.
  • Следи състоянието на индивидуалните предпазители на всеки стринг.
  • Информация за наличие на силни утечки или къси съединения в проводниците на стринговете.
  • Предвидена е пълна самодиагностика на всеки измервателен модул
  • Възможност за адаптация към всяка PV-централа
  • Системата се изгражда лесно и бързо. Не се налагат допълнителни разходи за кабели и работа по полагането им, нови конектори и т.н. Измервателните модули се разполагат в стринговата разпределителна кутия, захранват се от генерираната от панелите енергия и връзката между тях е безжична на разрешената за свободно ползване честота 868MHz.
 Софтуер

Измервателните модули, включени в системата, са изобразени като правоъгълници върху карта на терена на централата, като цветът на правоъгълника е индикация за състоянието на модула. Така операторът лесно може да се ориентира за състоянието на цялата централа и местоположението на проблемните компоненти.

Програмата дава възможност за извеждане на осцилограми с измерваните параметри в реално време за избран модул.
 
Осцилограма с измерени параметри
Панелът за извеждане на информация за текущия модул съдържа означението на модула, индикатори за входовете на модула и четири страници - Статус (Status), Измерване (Measure), Генерирана енергия (Power Meter), Загуби от засенчване (Shading Loss).
Индикаторите за входовете на модула сигнализират за стрингове, генериращи по-малко енергия от останалите.
Страница Status съдържа последната налична инфомация за статуса на модула, като параметрите, които са извън допустимите граници се визуализират в червено.
Страница Measure съдържа последната налична инфомация за измерените от модула параметри, което включва диаграма на моментните мощности на входовете, изчислени на базата на измереното входно напрежение на модула и тока на съответния вход.

Страница Power Meter съдържа диаграма с общата натрупана генерирана енергия по входове и енергията след последното засичане.

Страница Shading Loss

Програмата автоматично извлича информация от всички модули, включени в системата. На базата на вече извлечената информация могат да се правят различни справки и диаграми.

Генерирана енергия по дни
Диаграма на генерираната енергия в kWh отчетена от един или няколко избрани модула по дни.
 

Генерирана енергия по месеци
Диаграма с генерираната енергия в kWh отчетена от един или няколко избрани модула по месеци.
 

Генерирана мощност
Диаграма с генерираната мощност във W за всеки стринг от един атом, в рамките на един ден.

Обща генерирана мощност за централата
Обща генерирана мощност за централата


Големи фотоволтаични централи (над 1 MWp) със система за мониторинг PV-SCTL3:1. ФЕЦ Янково ФЕЦ Янково
2. ФЕЦ Девня
3. ФЕЦ Малко Търново
4. ФЕЦ Стражица
5. ФЕЦ Елшица
6. ФЕЦ ЧобанкаФЕЦ Девня


Новият измервателен модул PV-SCTL16

Свързани продукти

Днес ние създаваме тези продукти и решения,
чиято липса ще бъде немислима утре!
МЕНЮ

Начало
За нас
Полезно
Контакти
КАТЕГОРИИ ПРОДУКТИ

Контролери за пелетни горелки и котли
Електронни терморегулатори за електрически и комбинирани бойлери
Контролери за електрически отоплителни уреди
Системи за мониторинг на фотоволтаични централи
Стари продукти
КОНТАКТИ

гр. Варна, ж.к. Възраждане 1,
ул. Ана Феликсова N 13
Тел.: 052 504-506
GSM: 0888 745448
         0877 969303
E-mail: office@naturela-bg.com2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Защита на личните данни