PV-SCTL16 - Система за стрингов мониторинг на фотоволтаични централи

Вие сте в: Начало > Продукти > Системи за мониторинг на фотоволтаични централи 
PV-SCTL16 е система за мониторинг на фотоволтаични централи, чиито измервателните модули са разположени в Combiner Box. Те измерват тока и напрежението, генерирани от всеки стринг поотделно, след което получените резултати се обработват и изпращат към Центъра за наблюдение и контрол за анализ и съхранение. Измервателните модули са с 16 входа.

Имат следните функции:
 • Детайлна информация за генерираната енергия от всеки стринг с фотоволтаични панели поотделно.
 • Дават информация за наличие на неработещи или лошо работещи стрингове. Тази информация е съпроводена със светлинна индикация, видима както на централния сървър, така и в стринговата кутия.

 • При наличие на проблем в централата, се дават ясни и нагледни координати на мястото, където е регистриран, както и естеството на повредата.

 • Прави се анализ за засенчването на стринговете в течение на светлата част от денонощието.

 • Следи състоянието на индивидуалните предпазители на всеки стринг.

 • Информация за наличие на силни утечки или къси съединения в проводниците на стринговете.

 • Предвидена е пълна самодиагностика на всеки измервателен модул

 • Възможност за адаптация към всяка PV-централа

 • Системата се изгражда лесно и бързо. Не се налагат допълнителни разходи за кабели и работа по полагането им, нови конектори и т.н. Измервателните модули се разполагат в стринговата разпределителна кутия, захранват се от генерираната от панелите енергия и връзката между тях е безжична на разрешената за свободно ползване честота 868MHz.

Важни предимства на PV-SCTL16:

 • По-голям брой входове за отделни стрингове – до 15.

 • Имат по-удачно разположени LED индикатори, информиращи за повреден стринг.

 • Имат възможност за включване на радиомодул с разширен обхват - NR-868Pv3. Това увеличава надеждността на връзките и позволява работата на измервателните модули само с вътрешни антени при пластмасови стрингови кутии. Така ще отпадне необходимостта от монтаж на външни антени, които в много географски широчини могат да засенчват панелите, защото там слънцето свети от всички посоки.

 • Имат два температурни сензора: един за температурата вътре в кутията с възможност за аларма при запалване на съоръжение и един за измерване на външната температура или температурата на някой от близките фотоволтаични панели.


Стрингова кутия с PV-SCTL16
Измервателен модул PV-SCTL16 с 10 входа монтиран в стрингова кутия


Софтуер


Измервателните модули, включени в системата, са изобразени като правоъгълници върху карта на терена на централата, като цветът на правоъгълника е индикация за състоянието на модула. Така операторът лесно може да се ориентира за състоянието на цялата централа и местоположението на проблемните компоненти.

Програмата дава възможност за извеждане на осцилограми с измерваните параметри в реално време за избран модул.
 
Осцилограма с измерени параметри

Панелът за извеждане на информация за текущия модул съдържа означението на модула, индикатори за входовете на модула и четири страници - Статус (Status), Измерване (Measure), Генерирана енергия (Power Meter), Загуби от засенчване (Shading Loss).
Индикаторите за входовете на модула сигнализират за стрингове, генериращи по-малко енергия от останалите.
Страница Status съдържа последната налична инфомация за статуса на модула, като параметрите, които са извън допустимите граници се визуализират в червено.
Страница Measure съдържа последната налична инфомация за измерените от модула параметри, което включва диаграма на моментните мощности на входовете, изчислени на базата на измереното входно напрежение на модула и тока на съответния вход.
 
Страница Power Meter съдържа диаграма с общата натрупана генерирана енергия по входове и енергията след последното засичане.
 
Страница Shading Loss
 
Програмата автоматично извлича информация от всички модули, включени в системата. На базата на вече извлечената информация могат да се правят различни справки и диаграми.

Генерирана енергия по дни
Диаграма на генерираната енергия в kWh отчетена от един или няколко избрани модула по дни.
 

Генерирана енергия по месеци
Диаграма с генерираната енергия в kWh отчетена от един или няколко избрани модула по месеци.
 

Диаграма с генерираната мощност във W за всеки стринг от един атом, в рамките на един ден.

Обща генерирана мощност за централата
Обща генерирана мощност за централата
 


За сваляне:

 Работа с контролер за пелетна горелка   PV-SCTL16 - Техническа информация ver 1.3

Големи фотоволтаични централи (над 1 MWp) със система за мониторинг PV-SCTL3, предшестваща PV-SCTL16:


1. ФЕЦ Янково - 2.4 MWp
2. ФЕЦ Девня - 4.8 MWp
3. ФЕЦ Малко Търново - 2.4 MWp
4. ФЕЦ Стражица 1.0 MWp
5. ФЕЦ Елшица 1.15 MWp


Големи фотоволтаични централи (над 1 MWp) със система за мониторинг PV-SCTL16:1. ФЕЦ Каолиново 294 - 4.5MWp
2. ФЕЦ КърджалиФЕЦ Чобанка - 4.0MWp
3. ФЕЦ "Филикон" с. Труд - 3.0MWp
4. ФЕЦ Камено - 5.0MWp
5. ФЕЦ Летница - 1.0MWp
6. ФЕЦ Бистрец - 3.0MWp
7. ФЕЦ Чобанка - 10.5MWp
8. ФЕЦ Каолиново 026 - 4.5MWp
9. ФЕЦ Каолиново 001 - 4.5MWp
10. ФЕЦ Добрич - 14.0MWp
11. ФЕЦ Блатец - 1.3MWp
12. ФЕЦ Разлог "Перун" - 5.0MWp
13. ФЕЦ  "Торпедо"  до Битоля, Македония - 1.0MWp
14. ФЕЦ Попгруево - 4.9MWp
ФЕЦ "Филикон" с. Труд
15. ФЕЦ Каракал, Румъния - 3.0MWp
16. ФЕЦ Remus, Румъния - 2.16MWp
 
  
 ФЕЦ Каолино 294

 

 
ФЕЦ Добрич НАЧАЛО l ЗА НАС l ПРОДУКТИ l КЛИЕНТИ l ПОЛЕЗНО l КОНТАКТИ
2018, Всички права запазени.